Αριθμός σελίδων
4
Απεριόριστες
Απεριόριστες
Ανάλογα με το σχεδιασμό
 
Εταιρική Παρουσίαση
 
Σελίδα Υπηρεσιών /Προϊόντων
 
Σελίδα πελατών (portfolio)
 
Σελίδα επικοινωνίας
 
Φόρμα επικοινωνίας
 
Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
 
 
 
Δυνατότητα εγγραφής χρηστών (username / password)
 
 
 
Διαχείριση νέων
 
 
 
Καλάθι αγορών
 
 
 
 
Δωρεάν domain name μορφής company.getasite.gr
 
 
Κανονική Τιμή
€ 149
€ 499
€ 699
€ 799
 
 
 
 
Τιμή Website as a Service (WaaS)
€ 6,95/μήνα
€ 29,95/μήνα
€ 39,95/μήνα
€ 44,95/μήνα
 
Κόστος ενεργοποίησης WaaS
€ 79
€ 199
€ 249
€ 299
 
 
Υπηρεσίες διαφήμισης
Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας google / facebook
€ 99/καμπάνια
 
Υπηρεσίες διαφήμισης
Διαχείριση διαφημιστικής καμπάνιας
€ 79/μήνα
 
e-mail
Δημιουργία εταιρικών e-mail και webmail
€ 99/έτος
 
Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης
Καταχώρηση της ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης για εύκολη εύρεση της σελίδας σας
€ 49
 
* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

 
Bookmark and Share